Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK & OPLEIDINGSCENTRUM ANCULARE

ALGEMENE BEHANDELVOORWAARDEN PRAKTIJK ANCULARE

Algemene behandelvoorwaarden

Artikel 1: Cliënt;

1.1 In de voorwaarden wordt onder cliënt verstaan diegene die de behandelaar  opdracht geeft tot behandeling.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 2: Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de behandelaar/therapeut.

2.2 De behandelaar/ therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): dit is geregeld via de klachtenfunctionaris van de CAT, RBCZ en TCZ.  

2.3 De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

2.4 De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

2.5 Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen daar naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

2.6 De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hiervoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na opnamedatum.

2.7 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.8 De therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens het consult verricht en of zij volgens behandelovereenkomst werkt.

Artikel 3: Afspraken behandelingen/consulten:

3.1 De Natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

3.2 Deze aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Vanuit de visie van de therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

3.3 De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

3.4 De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per consult via de website en tijdens het intakegesprek.

3.5 De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal sessies, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

3.6 Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

1. De anamnese (intakegesprek) met de cliënt over zijn klachten (incl. medische historie).

2. Het zoeken van de blokkades/stress via testen/ meting.

3. Behandelingen op de door de cliënt aangegeven hulvraag en behandeldoelen. Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een behandeltraject van minstens vier tot zes behandelingen in acht worden genomen. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

3.7 Na ieder consult (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de behandeling/therapie een vervolg zal krijgen.

3.8 Een consult (eerste consult) duurt max 90 min. En max. 60 min. Voor vervolgconsulten, tenzij anders is afgesproken.

3.9 Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Artikel 4: Betaling en kosten:

4.1 Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult. De therapeut is gerechtigd het overeengekomen tarief minimaal een keer per jaar te verhogen/aan te passen. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd

4.2 Betalingswijze van de consulten is contant, per betaalverzoek of op rekening per consult.

Artikel 5: Gebruik medicijnen/supplementen:

5.1 Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts en/of specialist blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.

5.2 Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de natuurgeneeskundige anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de behandelaar verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

5.3 Natuurgeneeskundige therapeuten welke zijn aangesloten bij de CAT (Complementaire Aanvullende Therapeuten) hebben een opleiding HBO niveau voor wat betreft Medische basiskennis, Psychosociale basiskennis en Vakkennis.

Artikel 6: Vergoedingen van de behandeling/therapie: 

6.1 Niet alle zorgverzekeraars vergoeden alle behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek van de therapeut bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

6.2 Stuur ontvangen declaraties altijd in. (bewaar kopie voor uzelf).

6.3 Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar CAT- licentienummer, AGBcode, RBCZ-code en de K.V.K- inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de CAT en de RBCZ op de nota staan.

Artikel 7: Verhindering behandelaar:

7.1 Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandeling of sessies uit te voeren, kan zij voorstellen een collega- therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

8.1 De therapeut/praktijk Anculare/ Praktijk voor Natuurgeneeskunde is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.( bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist en/of andere behandelaar).

8.2 Het advies van de therapeut is naar zijn/haar aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

8.3 Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de therapeut te bespreken. Komen de therapeut en cliënt er niet uit dan kan de cliënt zich wenden tot de GRO, alwaar een klachtenfunctionaris de klacht zal onderzoeken en kan assisteren met het formuleren van de klacht.

Artikel 9. Wijziging van de algemene (behandel)voorwaarden van Praktijk Anculare:

Het kan voorkomen dat het in deze algemene voorwaarden opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om onze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over de wijzigingen.

ALGEMENE BEHANDELVOORWAARDEN OPLEIDINGSCENTRUM ANCULARE

Artikel 1: Definities en werking

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opleidingscentrum Anculare: De entiteit gevestigd te Leende, ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 17250252.
  • Particulier: Een natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen of daaromtrent inlichtingen vraagt.
  • Leerling/cursist: Een natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
  • Opleiding: Elke cursus, bij- en nascholing, opleiding, weekend, training, informatieavond en/of workshop die onder welke naam dan ook door Opleidingscentrum
  • Anculare wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
  • Kosten: De vergoeding of het lesgeld dat de cursist aan Opleidingscentrum Anculare verschuldigd is voor deelname aan een opleiding, zoals gedefinieerd bij punt 1 van deze voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een opleiding bij Opleidingscentrum Anculare, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze voorwaarden.

Artikel 2: Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
Opleidingscentrum Anculare verstrekt aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen Opleidingscentrum Anculare en een particulier komt uitsluitend tot stand door:
3.1 Ondertekening van een inschrijfformulier voor de cursus door de desbetreffende particulier, of
3.2 Inschrijving via de website, de betaling van het inschrijfgeld (indien van toepassing), en/of
3.3 Schriftelijke bevestiging via post of e-mail van Opleidingscentrum Anculare aan de particulier dat hij tot de cursus is toegelaten.
Indien voor een cursus onvoldoende aanmeldingen zijn of in overmachtsituaties, ter beoordeling van Opleidingscentrum Anculare, behoudt Opleidingscentrum Anculare zich het recht voor om:
3.4 Van de betreffende cursus af te zien,
3.5 Andere data voor de cursus te plannen,
3.6 De cursus te combineren met een andere cursus, of
3.7 De cursus op een andere locatie te geven.
Opleidingscentrum Anculare zal hierover schriftelijk of telefonisch communiceren met de cursist. In geval van annulering van de cursus door Opleidingscentrum Anculare wordt de cursist uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de opleiding hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Gevolgen van de overeenkomst
Financiële rechten en verplichtingen na het aangaan van een overeenkomst zijn als volgt:
4.1 De cursist is de kosten verschuldigd zoals vermeld in of bij de overeenkomst met Opleidingscentrum Anculare, op de wijze en tijdstippen zoals in de overeenkomst bepaald. Daarnaast benadrukken we dat de prijzen zoals vermeld op onze website leidend zijn voor alle cursussen en diensten. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid en actualiteit, kunnen prijzen op de website onderhevig zijn aan wijzigingen. Voor volledige zekerheid adviseren we cursisten om de meest recente informatie op onze website te raadplegen met betrekking tot de kosten van onze cursussen en diensten.
4.2 De cursist heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan zonder extra kosten geannuleerd worden. Bij deelname aan één of meerdere lesdagen binnen deze 14 dagen is de cursist betaling van deze lesdag(en) verschuldigd.
4.3 De cursist kan de overeenkomst ontbinden tot vier kalenderweken voor aanvang van de opleiding, met een ontbindingsvergoeding van 25% van de kosten, met een minimum van € 50,-.
4.4 Indien de overeenkomst korter dan vier kalenderweken voor aanvang van de cursus tot stand is gekomen, is ontbinding op grond van deze bepaling niet mogelijk.
4.5 Ontbinding van de overeenkomst tot twee kalenderweken voor aanvang van de cursus vereist een ontbindingsvergoeding van 50% van de kosten, met een minimum van € 75,-.
4.6 Ontbinding binnen twee kalenderweken voor het begin van de cursus of na aanvang vereist volledige betaling van de cursuskosten.
4.7 Bij ontbinding dient de cursist, indien deze kosten nog niet zijn betaald, het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van Opleidingscentrum Anculare NL56 KNAB 0408 3205 91, binnen zeven dagen na het verzenden van het aangetekend schrijven.
4.8 Bij verzuim van betaling is de cursist €35,- aan administratiekosten verschuldigd.
4.9 Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 20 dagen kan Opleidingscentrum Anculare verdere actie ondernemen, inclusief ontzegging van toegang tot de opleiding en incassomaatregelen.
4.10 Alle kosten voortvloeiend uit incassomaatregelen zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 5: Overige rechten en plichten van de cursist
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
5.1 Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
5.2 De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Opleidingscentrum Anculare ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
5.3 Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen.
5.4 Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.

De bij sub 5.4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6: Overige rechten en plichten van Opleidingscentrum Anculare
Opleidingscentrum Anculare bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Opleidingscentrum Anculare is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Opleidingscentrum Anculare zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
Opleidingscentrum Anculare is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
6.1 de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt.
6.2 er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten of eventuele proefpersonen.
Opleidingscentrum Anculare en de aan Opleidingscentrum Anculare verbonden docenten zijn gehouden aan geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over cursisten die bij Opleidingscentrum Anculare bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de cursist.

Artikel 7: Geschillen en Klachten
7.1. Verschil tussen klachten en geschillen:
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de totstandkoming of uitvoering van de opleidingsovereenkomst. Dit kan betrekking hebben op diverse zaken, zoals communicatie, kwaliteit van de opleiding, of andere aspecten van de dienstverlening. Klachten zijn gericht op het oplossen van problemen binnen de bestaande relatie tussen jou en Opleidingscentrum Anculare.
7.2 Klachten:
Als je een klacht hebt over hoe de opleidingsovereenkomst tot stand is gekomen of hoe deze wordt uitgevoerd, laat het ons dan weten! Stuur je klacht schriftelijk naar Opleidingscentrum Anculare. We streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van je klacht schriftelijk te reageren. Mocht dit niet lukken, dan laten we je dat weten en verlengen we de termijn met nog eens vier weken. Houd er rekening mee dat klachten na een maand na de opleiding niet meer kunnen worden ingediend.
7.3 Geschillen:
Als er een meningsverschil ontstaat tussen jou en Opleidingscentrum Anculare waar jullie samen niet uitkomen, kun je het geschil voorleggen aan het Geschillenregister Opleidingsinstituten (GRO). Het GRO biedt een neutrale en onafhankelijke bemiddeling en geschillenbeslechting om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid beschikt en behoudt om de opleiding te volgen. Opleidingscentrum Anculare aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Opleidingscentrum Anculare voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
8.2 Opleidingscentrum Anculare aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les)lokalen van Opleidingscentrum Anculare.
8.3 Opleidingscentrum Anculare is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opleidingscentrum Anculare of haar docenten.
8.4 De cursist vrijwaart Opleidingscentrum Anculare voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub 5.4 bedoelde ziekte of aandoening.
8.5 Opleidingscentrum Anculare is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding.

Artikel 9: Foto- en videobeelden
Tijdens opleidingen en cursussen kunnen foto's en videobeelden worden gemaakt voor promotionele doeleinden van Opleidingscentrum Anculare, tenzij de cursist bezwaar maakt. Bezwaar kan voor aanvang van de opleiding/cursus worden ingediend bij Opleidingscentrum Anculare.

Artikel 10: Online Leeromgeving
10.1 Bij een ééndaagse cursus mag de cursist voor het theoriegedeelte tot 3 maanden en voor het praktijkgedeelte 2 maanden gebruik maken van de online leeromgeving van Opleidingscentrum Anculare, te rekenen vanaf de eerste dag dat ze ingeschreven staan in de online leeromgeving en de inloggegevens hebben ontvangen, tenzij anders overeengekomen.
10.2 De online leeromgeving biedt cursisten een breed scala aan educatief materiaal, interactieve tools en communicatiemogelijkheden. Hoewel Anculare zich inzet voor een optimale beschikbaarheid van de online leeromgeving, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen met betrekking tot het internet of de apparaten van cursisten die de toegang tot de leeromgeving belemmeren.
10.3 Anculare streeft naar continue verbetering van de leeromgeving door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het verzamelen van feedback van cursisten.
10.4 Het gebruik van de online leeromgeving is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Anculare, waarin cursisten zich dienen te houden aan geldende gedragsregels en richtlijnen voor gebruik. Deze gedragsregels omvatten onder andere het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Anculare en andere cursisten, het vermijden van ongepast taalgebruik en gedrag, en het zich onthouden van het delen van inloggegevens met derden. Overtreding van deze gedragsregels kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder het ontzeggen van toegang tot de online leeromgeving.

Artikel 11: Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden en de door Opleidingscentrum Anculare gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Aanpassing van de voorwaarden
12.1 Opleidingscentrum Anculare behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na publicatie op de website van Opleidingscentrum Anculare. Cursisten worden geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen.

12.2 Opleidingscentrum Anculare behoudt zich het recht voor om alle rechten voorbehouden, inclusief het recht om typfouten te corrigeren en prijzen te wijzigen indien nodig.

AV. april 2024